wilhelm-mundt-659-trashstone-659-2016-1529.jpg

Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 659’, 2016
Wilhelm Mundt
Trashstone 659, 2016
Production waste in GRP
83 (h) x 87 x 149 cm