Waldzimmer_Inst_b_2013.jpg

Tony Cragg, Installation view, Buchmann Box, 2011
Tony Cragg
Installation view
Buchmann Box
2011