Sala_1_3.jpg

‘Alberto Garutti’, Installation view, Buchmann Lugano
Alberto Garutti
Installation view
Buchmann Lugano