RST582964x_1600x1067.jpg

Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 522’, 2015
Wilhelm Mundt
Trashstone 522, 2015
Production waste in GRP
43 (h) x 54 x 68 cm