Agra 2006 003_900x1200.jpg

Wilhelm Mundt, ‘Trashstone Nr. 276’, 2006
Wilhelm Mundt
Trashstone Nr. 276, 2006
131 x 137 x 251 cm