2015_612.jpg

Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 612’, 2015
Wilhelm Mundt
Trashstone 612, 2015
Production waste in bronze
25,5 (h) x 25 x 31,5 cm / 10 (h) x 9¾ x 12½ in