2015_611_2.jpg

Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 609’, 2015
Wilhelm Mundt
Trashstone 609, 2015
Production waste in bronze
22,5 (h) x 24 x 30,5 cm / 8¾ (h) x 9½ x 12 in